• Het kinderdag aan de Camplaan verblijf blijft de gemoederen bezighouden, nu vanwege een uitbreiding.

    Henk van Ommeren

Kadernota 2020-2023: kinderdagverblijf blijft gemoederen bezighouden

HEEMSTEDE Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede heeft een kadernota opgesteld voor de periode 2020-2023. Deze nota dient als basis voor de begroting voor het komende jaar. In de maand juni wordt deze besproken met de gemeenteraad.

Voor dit college is het de eerste keer dat een dergelijke nota wordt opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Immers het nieuwe college van HBB, Groen Links en PvdA trad ongeveer een jaar geleden aan. Volgens wethouder Nicole Mulder was het te kort voor het begrotingsjaar 2019 om een gedegen nota op te stellen. Deze kadernota is nu opgesteld op basis van het coalitieakkoord dat vorig jaar is afgesloten. In diverse vergaderingen in de maand juni zal er door commissies en gemeenteraad gediscussieerd worden over de inhoud. Na de eerste behandeling in de gemeenteraad op 17 juni (algemene beschouwingen) zal de nota, eventueel aangepast, moeten worden vastgesteld. Dit geeft de ambtelijke organisatie de mogelijkheid om voor 18 augustus met een eerste concept begroting te komen. Deze zal vervolgens in september in de raad worden behandeld. Komende weken zal meer duidelijk worden over de inhoud en de knelpunten in deze kadernota.

KINDERDAGVERBLIJF Na de aanvraag van het kinderdagverblijf aan de Camplaan voor uitbreiding naar de eerste en tweede verdieping waren er veel reacties van omwonenden. Deze hadden al eerder bezwaar gemaakt tegen de vestiging van het Kinderdagverblijf op de begane grond. Het college besloot daarop om een mediation traject te starten tussen het kinderdagverblijf en de omwonenden. Hierdoor is het collegebesluit volgens wethouder Annelies van der Have uitgesteld tot 25 juni.

Zoals in veel andere gemeenten denkt ook Heemstede na over het vastgoed wat de gemeente in beheer heeft. Dit in combinatie met het duurzaam en energieneutraal maken van de eigen panden. Het is de ambitie van de gemeente om dit voor 2030 te realiseren. Uiteraard is hier een kostenplaatje aan verbonden. Een onderzoeksbureau is bezig één en ander in kaart te brengen. Daarna zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Welke panden zijn er qua functie belangrijk en wat zijn de kosten van het energieneutraal maken. Het afstoten van vastgoed om dit te financieren is daarbij ook zeker een van de mogelijkheden. Dit zal druk leggen op monumenten die over het algemeen best moeilijk energie neutraal te maken zijn.

Van het jaarlijks beschikbare participatiebudget van 25.000 euro wordt volgens wethouder Van der Have te weinig gebruik gemaakt. Het college heeft nu een voorstel opgesteld om het gebruik te stimuleren. Onderdeel daarvan is dat voor kleine burgerinitiatieven op het gebied van sociale betrokkenheid en leefbaarheid, waarvoor elders geen subsidiemogelijkheden zijn, een maximale bijdrage van 3.000 euro kan worden gekregen. In deze notitie zijn kaders opgesteld voor het ambtelijke apparaat om de aanvragen goed te kunnen beoordelen.

Henk van Ommeren