• Ellen Toledo

Ophogen manegeterrein ware nachtmerrie

HEEMSTEDE Een drama ontwikkelt zich voor de familie MacDonalds en hun manege Rusthof aan de Glipperweg. Omdat het terrein drassig is, besluit de familie om het in 2012 op te hogen. Grondbank de Bruyn B.V. heeft bagger beschikbaar afkomstig uit de Ringvaart. Hieruit vloeit een overeenkomst voort en er wordt begonnen om de 39000 m3 baggerspecie over gedeelten van het manegeterrein te verspreiden. Tijdens deze werkzaamheden worden er stukjes asbest in de aangevoerde grond ontdekt. De werkzaamheden worden niet direct stopgezet. Handmatig worden de zichtbare deeltjes door De Bruyn verwijderd nadat de Provincie daarvoor opdracht geeft. Maar dat blijkt niet voldoende, er worden nog steeds stukjes asbest zichtbaar. De provincie en de aannemerscombinatie stellen een onderzoeksplan op waarbij Omgevingsdienst IJmond betrokken wordt. Dat vindt de eigenaar geen goed plan, hij betwijfelt de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Een jaar later wordt overeengekomen dat bureau Royal HaskoningDHV het onderzoek uitvoert. Dat bureau rapporteert dat nergens op het terrein de norm wordt overschreden. Dat volstaat volgens de familie MacDonald niet. Het klantenbestand loopt inmiddels flink terug en alleen volledige verwijdering van het asbest ziet het echtpaar als oplossing. In april 2016 komt het onderzoeksbureau met een adviesrapport met meerdere oplossingen. De variant waarin alle bagger wordt afgegraven en afgevoerd, krijgt aanvankelijk de voorkeur van Omgevingsdienst IJmond. De provincie kiest echter voor een goedkopere variant, waarbij de vegetatie en de bovenste centimeters afgevoerd wordt, de zichtbare asbestdeeltjes op het huidig maaiveld handmatig worden verwijderd en de vervuilde grond en grof vuil bij de spuitmonden van de depots worden afgegraven en afgevoerd. De MacDonalds willen dat niet, waarop de provincie met een dwangbevel de werkzaamheden laat verrichten.

Omdat de termijn van 3 jaar, waarbinnen een baggerdepot moet zijn verwijderd, al ruimschoots is overtreden, moet er nu gehandhaafd worden en dat is aan de gemeente Heemstede in wiens gebied de het baggerdepot ligt. Wethouder Sebastiaan Nieuwland: ,,Wij zijn geen partij in deze kwestie, het is een civiele zaak. Wij moeten nu echt gaan handhaven. De aanwezigheid van asbest zit ver onder de toegestane norm 'schoon', dus met die kwalificatie zou op dergelijke grond ook woningbouw mogen plaats vinden. De grondeigenaar heeft een conflict met degene waarmee een contract is gesloten. Natuurlijk zouden wij een oplossing voorstaan waarbij iedereen tevreden is, daarom gaan wij nogmaals voor de Kerst met alle partijen aan tafel zitten".

GroenLinks ziet een optie die tot afvoer van de verspreide grond moet leiden. Fractievoorzitter Eric de Zeeuw, die zeer betrokken is bij de zaak: ,,De nota bodembeheer van de gemeente Heemstede stelt een 0 norm van verontreiniging voor terreinen met een gevoelige functie, zoals moestuinen, speelterreinen en scholen. De vraag is gerechtvaardigd of op deze locatie, waar veel kinderen actief zijn, sprake is van een 'gevoelige functie'. Dat is een beslissing die de gemeente moet nemen. Daarnaast sluiten wij niet uit dat de grond nog andere schadelijke stoffen bevat. Bij het ontdekken van de eerste asbestdeeltjes hadden de werkzaamheden direct gestaakt moeten worden, dat is niet gebeurd waardoor de kosten van sanering extra hoog zullen zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bagger als 'industrie' te classificeren is. Daar kan je echt geen woningen op bouwen. Wij zullen hier in de vergadering van de Commissie Ruimte vragen over stellen".