• Gemeente Heemstede
  • Gemeente Heemstede
  • Gemeente Heemstede
  • Gemeente Heemstede
  • Gemeente Heemstede
  • Gemeente Heemstede

Gemeente geeft uitleg over plannen Bloemhof

HEEMSTEDE Eerder deze week plaatste de Heemsteedse Courant een artikel over de Bloemhof. Als het aan de gemeente ligt wordt het markante pand op de hoek van de Zandvaartkade en de Raadhuisstraat gesloopt. Er komt nieuwbouw van vier lagen, waarvan een deel onder het maaiveld. Omwonenden en liefhebbers van historisch erfgoed zijn boos. Volgens de gemeente schets het artikel geen volledig beeld en daarom stuurde zij meer informatie over de plannen, alsook enkele artist impessions van de plannen. 

KPO Planontwikkeling is de nieuwe eigenaar van Raadhuisstraat 98-98A (De Bloemhof) en sinds circa een jaar bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor een winkel en drie woningen. Het plan is in een vroeg stadium besproken met de welstandscommissie (vooroverleg) en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en naar aanleiding daarvan op onderdelen aangepast. Het bouwplan kent enkele bijzondere elementen. Het meest opvallend is dat de noordgevel van het gebouw in het water staat en dat de Zandvaart over een lengte van ± 30 m enkele meters over particulier eigendom wordt verbreed. Een andere bijzonderheid is dat de benedenwoning (± 180 m²) deels onder de waterlijn zal zijn gelegen. De winkel (± 120 m²) ligt op straatniveau met daarboven twee appartementen (± 110 en ± 100 m²). Een lift verbindt de bouwlagen, waarmee de woningen toegankelijk worden voor ouderen en een bijdrage leveren aan de levensloopbestendigheid van het wonen.

De toegelaten goot- en bouwhoogte zullen niet worden overschreden, deze zullen vergelijkbaar zijn met die van De Eerste Aanleg aan de overzijde van de Raadhuisstraat. De footprint van het bouwplan wijkt wel af van het geldende bestemmingsplan. De bouwdiepte gaat van 12 m naar 13 m (maar niet dieper dan die van buurpand) en het gebouw wordt ± 2 m breder dan nu toegestaan. De overschrijding van de breedtemaat heeft te maken met een specifiek voor deze locatie in het bestemmingsplan opgenomen bepaling: in geval van algehele nieuwbouw vervalt het bouwrecht op een ± 4,5 m-brede strook langs het water (zie rode streeplijn op kaartfragment, in huidige situatie houten aanbouw). De achtergrond van deze bepaling is om op deze markante plek in de winkelstraat, tevens het smalste deel van de Zandvaart, meer ruimte en kwaliteit te kunnen creëren. Voor de onbebouwde strook is echter geen nuttige functie gevonden met een bij de locatie passende uitstraling. Naar de mening van het college vormt het bouwinitiatief een geslaagd midden, namelijk een bredere Zandvaart en een breder gebouw. De inbreng tot nu toe van welstandscommissie en historische vereniging ondersteunt onze mening.

Naar aanleiding van de plannen zijn raadsvragen gesteld door D66:

Is er een tekening van de huidige panden naast die van de nieuwe tekening zodat ik kan zien wat er gaat veranderen?

In een van de bijlagen staan tekeningen van de huidige voorgevel en van de huidige en nieuwe situatie. Alle bestaande bebouwing wordt afgebroken, inclusief het betreffende stuk van de kademuur en de beschoeiing (zie ook foto-bijlage). De situatietekeningen laten zien dat de Zandvaart over de hele lengte van het perceel met enkele meters wordt verbreed.

'Er is nu een strook langs het water waarop bij nieuwsbouw niet gebouwd mag worden.' Maar de rode stippellijn op het plaatje ligt niet langs het water? Hoe zit dit?

Het deel dat bij nieuwbouw niet bebouwd mag worden is de strook tussen het water en de rode streeplijn.

Er wordt blijkbaar toch langs het water gebouwd? Klopt dat?

Dat klopt, maar nadat de waterlijn enkele meters is opgeschoven.

Waar precies wordt de zandvaart verbreed? En door wie?

De eigenaar van het perceel verbreedt de Zandvaart over de hele lengte van zijn perceel (ca. 30 m). De eigendomsgrens valt samen met de huidige kademuur en beschoeiing, en wijzigt niet. In de nieuwe situatie ligt de eigendomsgrens dus in het water. Bij de aansluiting met de brug is een klein stukje gemeentelijk eigendom betrokken, dit deeltje zal in overleg met de gemeente door de initiatiefnemer worden aangepast.

Omdat de perspectieven van de tekeningen allemaal anders zijn, snap ik niet meer wat bedoeld wordt met de diepte en de breedte. Kunnen jullie dat aangeven?

Het is inderdaad wat verwarrend dat de gebouwplattegronden en situatietekeningen een andere oriëntatie hebben (ten opzichte van elkaar liggen ze ongeveer een kwartslag gedraaid). In de uitsnede van de bestemmingsplankaart en in de situatietekeningen ligt het noorden boven. In de gebouwplattegronden ligt de voorgevel aan de Raadhuisstraat onder, en het noorden links. De diepte van de bouwstrook moet worden gerekend vanaf de bouwgrens aan de Raadhuisstraat. Voor de breedte van het gebouw wordt in dit geval gemeten vanaf de scheidingsmuur met het buurpand aan de zuidzijde.