• Archief

Pim Prins biedt vuurwerkpetitie aan

HEEMSTEDE Pim Prins biedt vanavond namens Politiek Café Heemstede de petitie 'Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede' aan aan de commissie Samenleving van de gemeenteraad. De petitie is door een kleine tweehonderd Heemstedenaren ondertekend.

De petitie roept de gemeente op om het bestaande vuurwerkverbod op openbare plaatsen uit de Algemene Plaatselijke Verordening met de inwoners te communiceren en bij overtreding handhavend op te treden. Naar aanleiding van de petitie hebben burgemeester en wethouders in een collegebericht hun visie gegeven op de werking van het vuurwerkartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening. Daar is volgens Prins behoorlijk wat op af te dingen. In het petitiedocument dat aan de gemeenteraad overhandigd wordt, is een uitgebreide reactie op dit collegebericht opgenomen. De ondertekenaars van de petitie zijn benieuwd naar de inhoudelijke reactie van de gemeenteraad.

Prins legt over de inhoud van de petitie uit: "In de petitie wordt het bepaalde in artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede geïnterpreteerd als een algeheel vuurwerkverbod. In het verlengde daarvan wordt verzocht het verbod in Heemstede te handhaven. Consumentenvuurwerk is geregeld in de landelijke regeling van het Vuurwerkbesluit. In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur van het daarop volgende jaar. Binnen deze afsteektijden is het afsteken van consumentenvuurwerk toegestaan. Het afsteken van categorie 1 vuurwerk is het hele jaar door toegestaan. In de praktijk maken gemeenten gebruik van de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk af te steken (vuurwerkvrije zones). Het Vuurwerkbesluit staat hieraan niet in de weg. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit bevestigd. Ook Heemstede heeft in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast een aantal vuurwerkvrije plaatsen aangewezen, waaronder de kinderboerderij. Het Vuurwerkbesluit is landelijke wetgeving. Lagere wetgeving mag daarmee niet in strijd zijn. Het Vuurwerkbesluit laat dan ook geen ruimte voor gemeenten om op grond van de hun toekomende autonome verordenende bevoegdheid – bijvoorbeeld via de APV – te bepalen dat op het gehele grondgebied van de gemeente een vuurwerkverbod geldt. Een dergelijke bepaling zal de rechter ongeldig verklaren. Een geheel vuurwerkvrij verklaarde gemeente handelt in strijd met de afsteektijdenregeling in het Vuurwerkbesluit. Op geen enkele wijze kan dan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid consumentenvuurwerk af te steken. Om gemeenten de mogelijkheid te geven (naast het gedeeltelijk vuurwerkvrij maken), het grondgebied van de gemeente geheel vuurwerkvrij te verklaren, is een wijziging van het Vuurwerkbesluit nodig. Blijkens een voorpublicatie in de Staatscourant is een wijziging van het Vuurwerkbesluit in procedure gebracht (het ontwerpbesluit is in behandeling in de Tweede Kamer). De wijziging strekt er toe gemeenteraden de bevoegdheid te geven bij verordening het tot ontbranding brengen van vuurwerk binnen het grondgebied van de
gemeente te verbieden".