• Archief

Raad Heemstede blij met begroting

HEEMSTEDE De begroting voor 2020, die het college van Heemstede afgelopen vrijdag presenteerde aan de gemeenteraad voorlegde, was aanzienlijk gunstiger, dan hoe het er tijdens de behandeling van de Kadernota in juni uitzag. Reden voor de raad, om na een aantal kleine wijzigingen, unaniem akkoord te gaan met het voorstel.

Door het positieve effect van de hogere uitkering van het gemeentefonds en de gevolgen van de septembernota van de Rijksoverheid, kon het college met een sluitende begroting komen. Omdat in kadernota uitgegaan was van een vermoedelijk te kort van 300.000 euro stemden de oppositiepartijen in juni tegen de kadernota. Door de positieve ontwikkelingen vanuit de Rijkoverheid bleek hun standpunt bij de behandeling van de begroting aanmerkelijk anders te zijn, merkte de heer De Valk van HBB op. De VVD had het zelfs over dat het water tegen de plinten klotste, zo positief zag het financiële plaatje er nu uit.

Toch werd het een hele langdurige vergadering door een serie wijzigingsvoorstellen en een uitgebreide discussie over participatie en de OZB verhoging in 2021 en 2022. De heer Rocourt van D66 had kritiek op het college over de ontwikkelingen rond het participatiebeleid. Ook andere partijen vonden dat het college actiever op moest treden bij dit onderwerp en met een duidelijke visie moest komen. Alle plannen hoeven niet alleen van onderaf te komen, volgens de raad.

De verhoging voor de OZB in 2012 en 2022 was ingegeven door de mogelijke tekorten, die zouden ontstaan, met name in het sociale domein. Door de positieve financiële ontwikkelingen vond de raad unaniem dat deze verhoging nu dus niet meer nodig was. Het college had weinig moeite met dit standpunt, zodat de verhogingen van de baan zijn.

Bij de wijzigingsvoorstellen, ging het met name om een principiële discussie over het opnemen van kredieten in de begroting waarvoor nog geen concrete plannen beschikbaar waren. Dit ging over kredieten voor het integraal huisvestingsbeleid, afvalinzameling en Spaarneborgh. Dit betekende niet dat de raad, die alle drie deze wijzigingsvoorstellen bijna unaniem aannam, tegen de betreffende voorstellen is. Echter de raad vond dat de kredieten pas opgenomen mogen worden als de plannen goedgekeurd zijn. Dat betekent dat als er plannen voor het eind van het jaar alsnog akkoord zijn bevonden, er al voor de start van 2020 aanpassingen van de begroting van dat jaar kunnen komen.

Via een tweetal moties wilde de raad dat het college gaat onderzoeken of er een tijdelijke kunstijsbaan in de gemeente mogelijk is en dat het college de inhuur van externen zo veel mogelijk tegengaat.