• Wijnand Burger

Twijfels over integriteit wethouder Bluijs

ZANDVOORT In een brief aan burgemeester David Moolenburgh zet inwoner Dennis Berg vraagtekens bij de integriteit van wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA). Hij verzoekt de burgemeester om de hele zaak rondom een omgevingsvergunning voor perceel Noorderduinweg 52 te Zandvoort en de rol die Bluijs daarin gespeeld heeft, nader te onderzoeken. De omgevingsvergunning was aangevraagd voor het omzetten van de bedrijfsfunctie van zijn pand naar bedrijfswoning met behoud van de bedrijfsfunctie.

WONINGBOUW In eerste instantie wil het college de aangevraagde omgevingsvergunning weigeren. Het besluit van het college is echter na het verstrijken van de wettelijke beslistermijn genomen. Daardoor moet het college de aangevraagde omgevingsvergunning alsnog verlenen. Door het verlenen van de vergunning is het aannemelijk dat het pand in waarde stijgt. De gemeente wil op zijn grond en op het naastgelegen bedrijventerrein woningbouw ontwikkelen. Doordat zij daarvoor het pand moet aankopen is een waardestijging van het pand niet wenselijk.

BEZWAAR In de brief schrijft Berg dat via een WOB verzoek blijkt dat de gemeente, onder leiding van wethouder Bluijs, niet alleen de omliggende eigenaren en/of belanghebbende heeft laten aanschrijven om hun op de hoogte te stellen dat er een vergunning van rechtswege was verstrekt, maar men is (op onjuiste gronden) tevens opgeroepen om bezwaar te maken. Toen dit niet leek te lukken is er nog gemaild, getelefoneerd en via overleggen opgeroepen om bezwaar te maken. Deze rol past niet bij een transparant bestuur die een afgegeven vergunning behoort te verdedigen. Bluijs voert daarbij ook nog aan dat vanwege de verleende vergunning andere bedrijven in hun vestigingsmogelijkheden en bedrijfsvoering zouden worden beperkt door de vestiging van de bedrijfswoning van Berg. Dit is misleidend, omdat volgens het bestemmingsplan toch alleen maar bedrijven met milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan en de bewoners van een bedrijfswoning geen klacht kunnen indienen over bedrijven met een milieucategorie t/m 3.1, omdat zij deze hindernorm aanvaarden door te gaan wonen in een bedrijfswoning.

JURIDISCHE PROCEDURE Op basis van deze misleidende informatie heeft de Key een bezwaar ingediend, omdat de Key woningbouwwensen heeft op het Corodex-terrein, aangrenzend aan het perceel van Berg (de Key zou eigenlijk blij moeten zijn dat de bedrijvigheid van Berg omgezet wordt naar bewoning). Door deze bezwaren is de omgevingsvergunning alsnog geweigerd (maar weer op andere gronden dan waar de Key in zijn bezwaar om heeft verzocht). Hierdoor heeft Bluijs zich dus actief gemengd in een juridische procedure tegen een door hemzelf en/of het college verleende vergunning. De gemeentewet en de ambtseed geven aan dat een bestuurder niet betrokken mag zijn bij een juridische procedure die gericht is tegen de eigen gemeente.

TWIJFELACHTIG In het WOB verzoek van Berg zijn niet alle stukken aangeleverd, staat in zijn brief te lezen. Wel komt uit het WOB verzoek naar voren dat de secretaris van de bezwarencommissie met de gemeente wil afstemmen hoe het traject verder moet verlopen en zich afvraagt of de zaak voorbesproken moet worden met de wethouder. De bezwarencommissie stemt haar voorgenomen uitspraak dus eerst politiek en bestuurlijk af met wethouder Bluijs, waardoor haar onafhankelijkheid twijfelachtig is.

Intussen is Dennis Berg nog steeds bereid mee te werken aan het veranderen van het bedrijventerrein naar een woonwijk. Hij wil zijn pand aan de gemeente verkopen tegen een  taxatierapport, dat niet ouder is dan 6 maanden. Er is dus geenszins sprake van dat Berg de stedenbouwkundige ontwikkelingen wil dwarsbomen.

Burgemeester David Moolenburgh laat als reactie weten dat hij de zaak uit zal laten zoeken door een externe partij.

Wijnand Burger