• Informateur Marcel van Dam leidt de discussie

    wijnand burger

Raadsleden willen een breed gedragen raadsprogramma

ZANDVOORT In de verkiezingsprogramma's staan veel overeenkomsten en weinig geschilpunten. Daarom willen de vers gekozen raadsleden een programma ontwikkelen, dat breed gedragen wordt door alle politieke partijen. Ze willen het belang van Zandvoort boven hun eigen politiek belang stellen. Dit werken zij verder uit bij een informele bijeenkomst op woensdag 11 april in het raadhuis onder leiding van de informateur Marcel van Dam.

Het gaat dan om de hoofdpunten voor de komende jaren. De details zullen later ter sprake komen. Fracties mogen wel op bepaalde punten een voorbehoud maken. Door dit voorbehoud kunnen zij zich als politieke partij profileren en ontstaat er geen eenheidsworst. Na de totstandkoming van het raadsprogramma moet gekeken worden hoe het programma gefinancierd kan worden. De voorjaarsnota moet hier uitsluitsel over geven. Besloten wordt dat informateur van Dam een analyse gaat maken van alle gemeenschappelijke punten.

Omstreeks woensdag 25 april moet het raadsprogramma klaar zijn. Dan wordt overlegd hoe het college gevormd gaat worden. Er zijn drie varianten mogelijk. Variant één is een college zonder coalitie en zonder coalitieakkoord. Dit is een zakencollege die voor elk voorstel een meerderheid moet zoeken in de raad.

Variant twee is een college op basis van een coalitie maar zonder college akkoord. Het raadsprogramma wordt dan als uitgangspunt genomen. Het college steunt op een natuurlijke meerderheid, maar soms kan die ook gezocht worden buiten de coalitie om. Er is immers geen college akkoord.

Variant drie is een college op basis van een coalitie met een college akkoord. In het college akkoord staat de nadere uitwerking van het raadsprogramma. Er is een duaal systeem en de partijen die niet in de coalitie zitten voeren de oppositie.

Voor de uitwerking is een strak schema opgesteld, die veelal in de openbaarheid zal plaatsvinden. Vooralsnog willen alle politieke partijen meewerken en zijn ze bereid naar elkaar te luisteren.