• Springtij Architecten

Vertrek Demmers krijgt staartje

ZANDVOORT Wethouder Michel Demmers (GBZ) heeft dinsdag 10 oktober besloten om met onmiddellijke ingang zijn functie neer te leggen. Door een binnengekomen WOB-verzoek kwam volgens de gemeente onlangs aan het licht dat de wethouder ambtelijke correspondentie over het project Watertorenplein heeft doorgestuurd aan de eigenaar van de Watertoren en aan een van de architectenbureaus die in de race waren met plannen voor het Watertorenplein. Daarnaast bleek volgens de gemeente uit correspondentie dat concept brieven en reacties die deze architect en de eigenaar van de Watertoren naar de raad en college stuurden, vooraf ter beoordeling zijn voorgelegd aan de wethouder. Daardoor zou de indruk kunnen ontstaan het dat het besluitvormingsproces is beïnvloed. Een van de betrokken architectenbureaus, Springtij Architecten is echter niet erg gelukkig met het bericht dat de gemeente over het aftreden van Demmers naar buiten bracht. Volgens een woordvoerder is er nooit ambtelijke correspondentie geweest.

De gemeente verklaarde op haar website na het vertrek van Demmers: ,,Juist bij dit grote politiek gevoelige, al jarenlang durende dossier, hebben college en raad afgesproken om een grote mate van terughoudendheid te betrachten in de communicatie met belanghebbende partijen die onderling met elkaar in competitie waren. De handelswijze van de wethouder staat hier haaks op. Het college was niet op de hoogte en is van mening dat de wethouder grenzen van de gedragscode voor de bestuurders van Zandvoort heeft overschreden. Deze handelswijze past niet bij de invulling van een integer bestuur. Het college heeft de burgemeester gevraagd om op korte termijn opdracht te geven tot een onderzoek naar de vraag of het handelen van wethouder Demmers mogelijk geleid heeft tot beïnvloeding van de besluitvorming. Hangende dit onderzoek wordt de uitvoering van het raadsbesluit Watertorenplein bevroren".

Volgens Springtij staan er echter onjuiste beweringen in de berichtgeving van de gemeente. ,,Springtij heeft nooit ambtelijke correspondentie over het project Watertorenplein van de wethouder ontvangen en de suggestie dat de wethouder zou hebben meegeschreven aan brieven van Springtij is ongegrond, zo blijkt ook uit de WOB-stukken die we inmiddels van de

gemeente ontvangen hebben. De betreffende communicatie op basis waarvan gesuggereerd wordt dat hiermee de besluitvorming zou kunnen zijn beïnvloed was tussen de wethouder en eigenaar van de Watertoren CV en vond plaats nadat de plantoetsing van de ingediende plannen al had plaatsgevonden. De beoordelingen en de scores waren al vastgesteld en het besluit van het college was reeds genomen. De uitkomst is hierdoor niet gewijzigd. Bij het bestuderen van deel onhaalbaar waren. Voor de watertoren CV was ieder plan dat niet rendabel was niet akkoord. Dit was aanleiding tot contact tussen de Watertoren cv en de wethouder hierover. Springtij is hier in een paar mails met de wethouder ge-cc'd. Dat er communicatie heeft plaatsgevonden tussen de eigenaar van de watertoren en de gemeente is niet vreemd; de Watertoren CV is geen marktpartij maar een contract partner van de gemeente in deze prijsvraag. Zij hebben een contractuele verplichting om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen die de toren aangaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het onderzoek dat de komende weken gaat plaatsvinden aantoont dat de communicatie die heeft plaatsgevonden het oordeel van de gemeenteraad niet heeft beïnvloed, zodat wij weer door kunnen gaan met de realisatie van het plan met de Zandvoortse witte huisjes".