VVD stelt vragen over gemeentesecretaris

ZANDVOORT De VVD heeft vorige week vragen gesteld over de rol van de nieuwe gemeentesecretaris. De partij is bang dat de gemeente Zandvoort ook bestuurlijk gaat fuseren.

Conform de gemeentewet artikel 100 lid 1 is in iedere gemeente in Nederland een secretaris en een griffier aanwezig. De secretaris wordt conform artikel 102 benoemd door het college, dat tevens bevoegd is de secretaris te schorsen en te ontslaan. Conform artikel 103 lid 1 staat de secretaris het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Conform artikel 104 is in de vergadering van het college de secretaris aanwezig. Conclusie: Zandvoort heeft en houdt een gemeentesecretaris. Slechts in het geval van een bestuurlijke herindeling, waarbij Zandvoort de zelfstandigheid verliest, zal de functie van gemeentesecretaris verdwijnen. De VVD wil graag van het college weten of zij deze conclusie met de partij deelt. In een interview met de nieuwe gemeentesecretaris viel onlangs namelijk te lezen: ,,Ik moet ook een profiel maken voor een mogelijke nieuwe gemeentesecretaris, en of dat überhaupt wel nodig is. Een prachtige opdracht waar ik me helemaal in kan vinden." Gelet op de ruime ervaring van de nieuwe gemeentesecretaris, mag redelijkerwijs worden aangenomen dat hij bekend is met de positie van de gemeentesecretaris zoals hierboven beschreven in de gemeentewet. De gegeven c.q. door hem geformuleerde opdracht kan volgens de VVD derhalve worden opgevat als een voornemen van het college om de voorbereidingen voor een bestuurlijke fusie op te starten. ,,Dit staat echter haaks staat op eerdere besluiten van de raad genomen in juni 2017, en het lijkt er tevens op dat het college zich hiermee buiten de kaders begeeft, die de raad heeft gesteld". De VVD wil ook graag weten welke opdracht het college de gemeentesecretaris bij aanstelling heeft meegegeven en hoe deze opdracht is vastgelegd. Een slotvraag voor het college of zij van plan is te fuseren met Haarlem en of er al verkennende gesprekken zijn geweest.