Stelling 2: 'nieuwbouwprojecten'

HEEMSTEDE In aanloop naar de verkiezingen heeft de Heemsteedse Courant de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Zij konden reageren in maximaal 200 woorden. 

De tweede stelling luidt:

'Geen nieuwbouwprojecten meer in Heemstede'

VVD: EENS

In onze huidige woningvoorraad is er voldoende aanbod in het hogere segment. Maar het aanbod in het middensegment blijft onvoldoende terwijl de vraag in onze regio de komende jaren sterk toeneemt. Bestaande bebouwing omvormen en herbestemmen biedt mogelijkheden. Nieuwbouw alleen als het echt niet anders kan en dan in het middensegment. Innovatieve en duurzame woonconcepten, zoals Tiny Houses, bieden mogelijkheden en hierover dient de gemeente duidelijkheid te bieden aan huiseigenaren en ondernemers. 

PvdA: ONEENS
Heemstede is een prachtig dorp om in te wonen, te werken en te recreëren en dit moet zo blijven. Tegelijkertijd is het moeilijk om voor starters een geschikte woning te krijgen en voor ouderen lastig om kleiner te gaan wonen. Als zich weer een kans voordoet zoals de Slottuin op het voormalige terrein van het Nova College of Waterpark dan staan wij hier niet afwijzend tegen over. Niet ten koste van alles. Altijd met respect voor de cultuur-historische waarden, ecologische natuurwaarden en in goed overleg met de omwonenden.

GroenLinks: ONEENS
GroenLinks is het oneens met deze stelling, omdat er al projecten in de pijplijn zijn en omdat nieuwbouw ook mogelijk is na sloop. En woningen of bedrijfspanden kunnen ook omgebouwd worden. Voorlopig zijn er nog enkele grote en wat kleinere bouwprojecten in voorbereiding of in uitvoering, zoals Havendreef, Slottuin en Spaarnelicht. In totaal gaat het al gauw om zo'n 300 woningen. Daarna houdt het wel zo'n beetje op. Heemstede is volgebouwd. Er zijn nog wat plannen voor bouwen in groene gebieden, zoals het Manpadslaangebied, de zuidstrook van De Hartekamp vlakbij Bennebroek en het terrein van SEIN bij Meer en Bosch. GroenLinks is daar zeer terughoudend in. Wij willen juist meer natuur en meer groen. In ons programma hebben we dat als volgt opgeschreven: "Er wordt niet gebouwd in het groen, tenzij dit ecologische meerwaarde heeft." Dus  soms kleinschalig bouwen als restfinanciering om natuur en een schonere woonomgeving te realiseren. GroenLinks zet verder in op:
- De grootscheepse verduurzaming van de bestaande woningen in Heemstede, zodat in 2040 alle woningen in Heemstede van het gas af zijn klimaatneutraal zijn;
- Betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens: voor jongeren, voor ouderen en gemengde woonvormen, bijvoorbeeld door het opsplitsen van woningen mogelijk te maken, door woongroepen te stimuleren, door kantoren, bedrijventerreinen of winkelpanden om te zetten tot woningen of tot een combinatie van wonen en werken. 
- In overleg met de ondernemers en inwoners willen we werken aan de ombouw van het industrieterrein Cruquiusweg naar een meer gemengde bestemming;
- Sloop en nieuwbouw, en dan minimaal 30% sociale huur en alle woningen energie- en klimaatneutraal.

Heemstede Burger Belang: EENS
Onze gemeente is een dichtbevolkte gemeente. Er zijn 2.916 inwoners per km² (plek 22 van de 388 gemeenten in Nederland). Dankzij de landgoederen en groene gebieden (in privaat eigendom) die bijna de helft van de oppervlakte van Heemstede beslaan, staan we niet hoger op de ranglijst van meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland. 
In Heemstede staan nog een paar grotere projecten op stapel: de Slottuinen en Spaarnelicht. De Slottuinen komt aan de Cruquiusweg te liggen, op het voormalige terrein van het Adriaan Pauw College/Nova College. Spaarnelicht is geprojecteerd naast het Spaarne Gasthuis bij de brug naar Schalkwijk. Vanwege de financiële crisis is de bouw ervan stil komen te liggen. Gezien de goedkeuring hiervan in 2006 door de destijds zittende gemeenteraad, is er helaas geen mogelijkheid meer om de geplande hoogbouw (2 woontorens van 9 verdiepingen) tegen te houden. Onbebouwde gebieden waar na de Slottuinen en Spaarnelicht nog eventueel woningbouw kan worden gerealiseerd zijn minimaal, zo niet afwezig. Verdere verdichting is dan ook niet meer mogelijk in Heemstede en gaat ten koste van groene gebieden en de leefbaarheid van ons dorp. Daarbij komt dat verdere verdichting van Heemstede ook zal zorgen voor meer verkeer; onze infrastructuur kan dit niet meer aan. 

CDA: EENS

In principe eens met de stelling, vindt het CDA. Daar zijn echter twee uitzondering op mogelijk. Ten eerste als het vervanging van bestaande bouw betreft. Ten tweede omdat er, juist om het groen te behouden, hier en daar soms gebouwd zal moeten worden. Het Manpadslaangebied is daar een duidelijk voorbeeld van. Wel vinden we dat het hoog tijd is om ook financieel een tegenkracht in te bouwen om te voorkomen dat sluipenderwijs al ons groen verdwijnt. Wij willen met de nieuwe raad en de Heemstedenaren in overleg om hiervoor een plan te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een 'Groen Heemstede Fonds' op te zetten.

D66: ONEENS

Wij wonen in een aantrekkelijk dorp. Ook Iedereen moet in Heemstede kunnen wonen. Daarvoor zijn meer sociale-huurwoningen, woningen voor starters, voor een- en tweepersoonshuishoudens nodig, en aantrekkelijke alternatieven voor senioren zodat zelfstandig wonen mogelijk blijft. Wij steunen ook initiatieven die Heemstede gevarieerder en aantrekkelijker maken en staan positief tegenover innovatieve woonvormen zoals bouwgroepen met gemeenschappelijke zorg, meergeneratie-woningen en 'tiny houses'. Dit alles heeft echter een keerzijde: een flinke druk op de woningmarkt. Er zijn geen voor de hand liggende bouwlocaties meer, de verkeersdruk is nu al groot en we willen de groene gebieden beschermen. Daarom zeggen wij niet dat er helemaal niet gebouwd mag worden, maar nieuwbouw mag het groene karakter van onze gemeente niet aantasten. Als er gebouwd wordt, dan kiest D66 voor kleinschalige projecten en voor opnieuw gebruiken van bestaande bebouwing. Er kan ook pas worden gebouwd als de infrastructuur goed voorbereid is.