Stelling 4: 'zelfstandig'

HEEMSTEDE In aanloop naar de verkiezingen heeft de Heemsteedse Courant de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Iedere partij heeft de mogelijkheid gekregen te reageren in 200 woorden.

De vierde stelling luidt:

'Heemstede moet zelfstandig blijven'  

VVD: EENS We willen dat Heemstede een zelfstandige gemeente blijft. Nu en in de toekomst.

PvdA: EENS Zolang Heemstede in staat blijft om de dienstverlening aan haar inwoners op peil te houden, zien wij geen enkele reden om te fuseren. De afgelopen jaren zien we dat op ambtelijk niveau, in diverse constructies, steeds meer wordt samengewerkt. Hier hebben we geen probleem mee zolang maar duidelijk is dat deze samenwerking ook meerwaarde oplevert. Dit kan zijn omdat de kwaliteit beter wordt of dat de dienstverlening goedkoper kan. Zodra de dienstverlening niet meer voor iedereen toegankelijk kan zijn of dat we geen democratische controle meer kunnen uitoefenen trekken we de lijn.

Heemstede Burger Belang: EENS In 2015 heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen overgeheveld naar de gemeenten. Samenwerking met buurgemeenten is mede hierdoor verder geïntensiveerd. Fuseren met een omliggende gemeente is wat HBB betreft niet aan de orde. HBB wil betrokken bestuurders die het dorp goed kennen.

CDA: EENS

Het dorpse karakter van Heemstede wordt mede bepaald door het eigen gemeentebestuur en dat willen we zo houden. Uit onderzoek (www.waarstaatjegemeente.nl) blijkt dat de inwoners van Heemstede zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening door hun gemeente. Samenwerking met een buurgemeente is nodig, maar is iets anders dan een ambtelijke fusie, waarbij de gemeente bestuurlijk zelfstandig blijft, met een eigen college van B&W en gemeenteraad. Het CDA Heemstede juicht de huidige samenwerking met de gemeente Bloemendaal toe, maar vindt dat onze gemeente uiteindelijk heel goed in staat is zelf de verantwoordelijkheden te dragen en wil dan ook niet fuseren. Kortom: wel samenwerken, maar geen (ambtelijke) fusie.

D66: EENS

Heemstede is geen eiland. Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en de woningmarkt zijn regionale kwesties die vragen om regionale samenwerking. D66 vindt dat Heemstede daarbij ook het voortouw kan nemen, maar voor de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur vinden wij het wel beter dat Heemstede een zelfstandige gemeente blijft. Een fusie ligt voor ons niet voor de hand.