Stelling 6: 'vuurwerk'

HEEMSTEDE In aanloop naar de verkiezingen heeft de Heemsteedse Courant de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Helaas heeft niet iedere partij gereageerd. Als dat nog gebeurt, wordt de reactie toegevoegd.

De zesde stelling luidt:

'Geen particulier vuurwerk meer in Heemstede'


VVD: ONEENS

We vinden het niet nodig om vuurwerk per direct te verbieden. Wel willen we de burgemeester stimuleren om alternatieven voor particulier vuurwerk te onderzoeken zodat we in de toekomst wellicht een andere keuze kunnen maken.  

PvdA: ONEENS

De inwoners van Heemstede laten laten zien dat ze op een verantwoordelijke wijze met particulier vuurwerk om kunnen gaan. Er zijn nauwelijks incidenten bekend die aanleiding zouden zijn voor het afschaffen van particulier vuurwerk. We zijn voor het in stand houden van tradities. Het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw hoort hierbij. Op overlast van vuurwerk, of dit nu gaat om het te vroeg of te laat afsteken van vuurwerk, het afsteken van illegaal vuurwerk of het niet opruimen van restanten van vuurwerk mag wat ons betreft strenger worden toegezien. Het moet wel voor iedereen een feestje blijven. 

Heemstede Burger Belang: ONEENS

HBB is geen voorstander van gemeentelijk verbod. HBB is wel altijd bereid na te denken hoe gemeentelijk beleid beter kan worden ingevuld, dus ook over het vuurwerkbeleid. Overlast dient zo veel mogelijk te worden voorkomen, zeker op bepaalde plaatsen zoals bij de kinderboerderij en verzorgingshuizen. Verder dient wat HBB betreft het gebruik van gevaarlijk illegaal vuurwerk worden voorkomen. Daders die met dit gevaarlijke vuurwerk worden opgepakt, dienen zwaarder te worden gestraft en aansprakelijk te worden gesteld voor alle door hen veroorzaakte schade. 

CDA: ONEENS

Particulier vuurwerk is een mooie traditie. De inwoners van Heemstede zijn heel goed zelf in staat om een afweging te maken over het afsteken van vuurwerk. Voor een verbod is geen noodzaak en een verbod is onnodig bevoogdend. Wel moeten de tijden (18.00 uur tot 02.00 uur)  waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken worden gehandhaafd. Veel mensen hebben zich rond de afgelopen jaarwisseling zorgen gemaakt over het steeds zwaarder wordende illegale vuurwerk. Die zorg deelt het CDA. Daarom pleitte het CDA tijdens het Algemeen Overleg 'Nationale Veiligheid'  er ook voor om 'first-offenders' die gesnapt worden met zwaar, illegaal vuurwerk harder aan te pakken. In Heemstede wordt weinig melding gemaakt van vernieling of overlast. Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Inwoners en instellingen kunnen een verzoek doen bij de gemeente om een locatieverbod in te stellen. In die buurt of straat kan de gemeente dan een vuurwerkverbod afkondigen. Zo'n initiatief is burgerparticipatie, waar het CDA voor staat. 

D66: NEUTRAAL

De raadsfractie van D66 heeft in april 2017 al geïnformeerd naar de voor- en nadelen van een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod in Heemstede en de optie van een centrale vuurwerkshow. Daaruit bleek dat het instellen van een vuurwerkverbod in een hele gemeente wettelijk nog niet mogelijk is. Daarvoor zal de wet (Vuurwerkbesluit) aangepast moeten worden. Lokale vuurwerkvrije zones zijn wel mogelijk en die zijn er ook. Er was geen breed gedragen steun dit verder uit te breiden.